พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ คือพลังงานที่แปลเปลี่ยนจากแสงและความร้อนของดวงอาทิตย์ โดยจะแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ จะแบ่งออกอยู่ 2 ส่วน คือ เกิดจากแสงและความร้อน ซึ่งพลังงานที่เกิดจากแสงนั้น จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานได้มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แอคทีพโซลาร์ โดยใช้วิธีการ โฟโตโวลตาอิคส์ เพื่อเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และ พาสซีฟโซลาร์ โดยใช้แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในทางอ้อมอย่างเช่น เมืองที่มีอากาศหนาว อาจจะติดตั้งวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ เป็นการปรับความสมดุลของอากาศในอาคาร ให้อากาศหมุนเวียนตามธรรมชาติ การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ได้หลายแบบ เช่น  การฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำร้อนมาผ่านจากแสงแดดโดยตรง หรือถ้าเราต้องการเลี้ยงสาหร่ายที่สังเคราะห์แสงเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ใช้ในการเกษตรกร โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาทำเกษตร สูบน้ำเข้าไร่นา ติดตั้งแผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยังผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในเชิงพานิชย์ มีการผลิตใช้ทั่วโลก 196 GW  

Read More