พลังงานชีวมวล

พลังงานชีวมวล หมายถึง สิ่งที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต อย่างเช่น ต้นไม้ต่างๆ ซากอ้อย วัชพืชต่าง รวมถึงมูลสัตว์ ซึ่งประเทศไทยเรานั้นมีสิ่งนี้อยู่มาก เราจึงได้วิจัยหาทางนำสิ่งเหล่านี้มาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานในด้านอื่นๆ เช่น พลังงานน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า แก๊ส ถ่านหิน และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดแนวทางใหม่ในการใช้พลังงานในอนาคต ส่วนใหญ่จะแปรเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบแท่ง เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิง

Read More