แหล่งที่มาของพลังงานทดแทน

Renewable Energypic1234

Renewable Energy

อย่างที่ทราบกันดีว่าโลกของเรามีพลังงานต่างๆ        ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้มีการศึกษา และพยายามพัฒนาพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พลังงานนี้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อคนในประเทศให้ได้มากที่สุด รวมถึงช่วยลดปัญหามลพิษ ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ แต่แหล่งที่มาของพลังงานทดแทนต่างๆ นี้ได้มาจากไหนบ้าง มาหาคำตอบไปด้วยกัน

แหล่งที่มาของพลังงานทดแทน

ที่มาของพลังงานทดแทน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือที่เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ซึ่งพลังงานเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อโลก เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนด เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ น้ำ ลม ชีวมวล ฯลฯ และพลังงานทดแทนอีกชนิด คือ พลังงานทดแทนที่ได้จากแหล่งใช้แล้วหมดไป หรือที่เรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง เช่น ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ ถ่านหิน ฯลฯ

  1. แสงจากดวงอาทิตย์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ – เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นด้วยจำนวนมหาศาล และไม่มีที่สิ้นสุด โดยพลังงานนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมภายในโลก จึงทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถดึงพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศ นั่นคือ แผงโซล่าเซลล์ ที่สามารถเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นพลังงานที่ไม่สิ้นสุด รวมถึงมีความสะอาดอยู่ด้วย
  2. พลังงานน้ำ – พลังงานน้ำนี้ได้มาจากน้ำที่เรามีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ลำคลอง น้ำตก หรือน้ำฝน โดยน้ำจะมีการหมุนเวียน และเปลี่ยนสถานะของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งน้ำที่มีการเคลื่อนที่จะเต็มไปด้วยพลังงาน ดังนั้นเราจึงสร้างเขื่อน หรือฝายปิดน้ำ เพื่อกักขังน้ำให้เต็ม และปล่อยน้ำลงผ่านกังหันปั่นน้ำทันที่ น้ำที่ไหลผ่านกังหันจะเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้เราลดค่าใช้จ่าย รวมถึงน้ำมันที่ถือเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า
  3. พลังงานลม – ในส่วนของพลังงานลม เป็นพลังงานที่เกิดจากการตกกระทบของพลังงานแสงอาทิตย์กับพื้นโลก ทำให้เกิดการลอยตัวของความร้อน ดังนั้นอากาศที่เย็นและมีความหนาแน่นจากบริเวณอื่นจึงเข้ามาแทนที่ ซึ่งพลังงานลมสามารถน้ำมาใช้สูบน้ำ รวมถึงผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ โดยผ่านสิ่งประดิษฐ์ อย่าง กังหันลม เรียกได้ว่าเป็นพลังงานที่สะอาด และไม่มีวันหมดเฉกเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์
  4. พลังงานชีวมวล – เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปเชื้อเพลิงที่เกิดจากซากพืช เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษใบไม้ใบหญ้า ฯลฯ กล่าวคือ หากนำชีวมวลที่ว่าไปเผาไฟก็จะได้ความร้อนที่นำไปผลิตเป็นไอน้ำ เพื่อผ่านกังหันไอน้ำปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป หรือหากนำชีวมวลที่ว่าไปใช้กับกังหันแก๊สหรือนำไปหมัก ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นแก๊สชีวภาพ ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องยนต์ทำงานได้ด้วยเช่นกัน