พลังงานทดแทน

พลังงานที่ใช้แทนน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิง น้ำมันนั้นมีราคาที่สูงและที่สำคัญ ตอนนี้แหล่งเชื้อเพลิงลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจะมีแนวโน้มที่มันกำลังจะหมดไป ซึ่งพลังงานทดแทนมี 2 ประเภทคือ 1.พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน หินน้ำมัน แก๊สธรรมชาติ 2.พลังงานหมุนเวียนที่นำกลับมาใช้ต่อได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ 

สนับสนุนโดย

ดูบอล

พลังแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ คือพลังงานที่แปลเปลี่ยนจากแสงและความร้อนของดวงอาทิตย์ โดยจะแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ จะแบ่งออกอยู่ 2 ส่วน คือ เกิดจากแสงและความร้อน ซึ่งพลังงานที่เกิดจากแสงนั้น จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานได้มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แอคทีพโซลาร์ โดยใช้วิธีการ โฟโตโวลตาอิคส์ เพื่อเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และ พาสซีฟโซลาร์ โดยใช้แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในทางอ้อมอย่างเช่น เมืองที่มีอากาศหนาว อาจจะติดตั้งวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ เป็นการปรับความสมดุลของอากาศในอาคาร ให้อากาศหมุนเวียนตามธรรมชาติ

พลังงานลม

พลังงานลม เป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ สร้างความแตกต่างของอุณหภูมิ แรงจากการหมุนของโลก แรงกดดันจากชั้นบรรยากาศทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงลม ซึ่งเข้าใจโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันเราให้ความสำคัญมากขึ้นจากการนำแรงลมมาประยุกต์ใช้เป็นพลังงานอื่นๆมากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อดีก็คือเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในเรื่องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

sbo

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือมีชื่อเรียกอีก ชื่อคือ พลังงานอุณหธรณี เป็นการที่เราเจาะนำพลังงานความร้อนที่อยู่ในใต้ดิน ซึ่งเราต้องเจาะให้ถึงแกนกลางของโลกที่มีอุณหภูมิสูงถึง 5,000 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้น้ำที่ถูกเก็บไว้ในโพรงของชั้นหิน จนกลายเป็นไอน้ำดันขึ้นมาสูงพื้นดินลอยขึ้นมาสูงชั้นบรรยากาศ แล้วจะทำให้กลายเป็นเมฆ แล้วก็ตกลงมาเป็นฝน จึงได้เกิดเป็นพลังงานหมุนเวียน นิยมใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ตอนนี้มี 24 ประเทศที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานชีวมวล

พลังงานชีวมวล หมายถึง สิ่งที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต อย่างเช่น ต้นไม้ต่างๆ ซากอ้อย วัชพืชต่าง รวมถึงมูลสัตว์ ซึ่งประเทศไทยเรานั้นมีสิ่งนี้อยู่มาก เราจึงได้วิจัยหาทางนำสิ่งเหล่านี้มาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานในด้านอื่นๆ เช่น พลังงานน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า แก๊ส ถ่านหิน และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดแนวทางใหม่ในการใช้พลังงานในอนาคต

พลังงานน้ำ

พลังงานน้ำ เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากแสงอาทิตย์ให้ความร้อนจนทำให้น้ำเกิดเป็นไอน้ำที่ลอยตัวสูงขึ้น(พลังงานศักย์) เมื่อไอน้ำเย็นตัวลงจะทำให้ตกลงมาเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก โดยผู้คนคิดค้นได้สร้างสิ่งที่อาศัยแรงขับเคลื่อนโดยใช้น้ำ ปัจจุบันพลังน้ำได้พัฒนาใช้ในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้พลังงานน้ำได้ถูกนำมาใช้ในกรมชลประทาน ใช้ในการสี ทอผ้า และโรงเลื่อย ซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์มานานแล้ว โดยคิดค้นกังหันน้ำ(Water Wheel) เพื่อนำมาใช้งานต่างๆหลายประเภท เช่น การโม่แป้งจากเมล็ดต่างๆ